statut

STATUT KRAKOWSKIEGO KLUBU MORSÓW "KALORYFER"

Wstęp
Stowarzyszenie pod nazwą Krakowski Klub Morsów "Kaloryfer" jest organizacją ludzi propagujących zimowe kąpiele na otwartych akwenach, hartowanie ciała oraz zdrowy styl życia.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Krakowski Klub Morsów "Kaloryfer", zwany dalej Klubem Sportowym, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857z póż. zm.).

Dopuszcza się stosowanie nazwy skróconej KKM Kaloryfer celem uproszczenia i ujednolicenia zgłoszeń na imprezy masowe / sportowe.

§ 2.
Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

§ 3.
Siedziba klubu znajduje się w Krakowie.

§ 4.
1. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.
2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5.
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6.
Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.
Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do realizacji swych celów może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9.
1. Celem Klubu jest:
  - ochrona i promocja zdrowia,
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ochrona zwierząt,
  - szerzenie wiedzy na temat morsowania,
  - propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,
  - tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi aktywnym wypoczynkiem.
2. Formy działania Klubu:
  - organizowanie akcji propagujących ochronę zdrowia poprzez promowanie morsowania jako przykładu zdrowego trybu życia /poprzez wspólne kąpiele w zamarzniętych akwenach wodnych/,
  - uświadamianie o zaletach morsowania /poprzez Internet oraz przy okazji kąpieli na akwenach wodnych/,
  - organizowanie wspólnych wyjazdów, sesji /integracja grupowa/,
  - organizowanie imprez sportowych,
  - organizowanie imprez rekreacyjnych,
  - organizowanie imprez i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  - współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
  - organizowanie akcji chroniących dziedzictwo przyrodnicze /w tym akcji sprzątania otoczenia akwenów wodnych, dbania o czystość wód, ochrona zwierząt/,
  - propagowanie idei honorowego krwiodawstwa – poprzez oddawanie honorowe krwi przez niektórych członków Klubu,
  - wymiana informacji i doświadczeń z innymi klubami Morsów w Polsce i poza granicami kraju /Internet/.

§10.
Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Klubu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§ 12.
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 14.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
  - wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  - uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  - zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
  - korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  - brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  - przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  - regularnego opłacania składek członkowskich najpóźniej do końca listopada,
  - czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
  - dbania o dobre imię i mienie Klubu.

§ 15.
1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla Klubu.
2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek zarządu Walne Zebranie Członków.

§ 16.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 17.
Członkowie honorowi oraz członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku wpłacania składek członkowskich.

§ 18.
1. Klub ma prawo nadawania godności i tytułów.
2. Godność nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu
3. Osoba, której nadano godność, może brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach, posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

§ 19.
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  - dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu,
  - śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  - wskutek nieopłacenia składki rocznej w terminie do końca listopada, jeśli zarząd klubu uzna opóźnienie za nieusprawiedliwione,
  - wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 20.
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21.
1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, do 2 tygodni od pierwszego terminu . W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków klubu, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków
§ 23.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków może być:
  - Zwyczajne,
  - Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu Komisja Rewizyjna):
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek członków zwyczajnych Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. ustalanie kierunków i programu działania Klubu,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. nadawanie i pozbawianie tytułów i godności honorowych ,
9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Klubu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

Zarząd Klubu
§ 25.
1. Zarząd składa się z 4 do 6 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika, a także może wybrać Sekretarza (w zależności od składu ilościowego w danej kadencji), pozostałe osoby pełnią funkcję Członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
4. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 26.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Klubu zgodnie z celami statutowymi,
2. uchwalanie projektów planów działalności Klubu,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
4. zwoływanie Walnego Zebrania,
5. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
6. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
8. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
9. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
10. regulacja bieżących spraw klubowych przez uchwały i zarządzenia.

§ 27.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Komisja Rewizyjna
§ 28.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 3 lata.

§ 29.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  - kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
  - występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
  - prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  - zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  - składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
  - składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 31.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek Klubu i gospodarka finansowa

§ 32.
1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
  1) składki członkowskie,
  2) działalność pożytku publicznego odpłatna,
  3) zapisy i spadki,
  4) dotacje, darowizny, subwencje i inne.
  5) ofiarność publiczna.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca listopada każdego roku.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.

§ 33.
1. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. Do reprezentacji w imieniu Klubu uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
3. Dochód z działalności Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 34.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21 ust. 2).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Klubu, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 35.
W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

ZARZĄD:
Prezes - Jerzy Wesołowski
Wiceprezes - Aldona Skowrońska
Wiceprezes – Janusz Oleński
Skarbnik - Małgorzata Dworzecka
Członek Zarządu – Joanna Oleńska
Członek Zarządu - Agnieszka Wypych
Prezes honorowy – Henryk Szklarczyk